INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

POSKYTOVANÁ V ZMYSLE §8 A §15 ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vzhľadom k tomu, že:

A) spoločnosť Panorama byty, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 46 627 596, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 81134/B (ďalej len „Spoločnosť“) realizuje projekt „Polyfunkčný projekt Panorama city Bratislava“ (ďalej len „Projekt“),
B) spoločnosť J&T REAL ESTATE, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 712 155, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1352/B (ďalej len „J&T REAL ESTATE“), poskytuje Spoločnosti obchodné poradenstvo v oblasti podpory a administrácie predaja, marketingu a ďalších obchodných činností, čím spĺňa definíciu sprostredkovateľa v zmysle §8 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“),
C) J&T REAL ESTATE prevádzkuje internetovú stránku www.panaromacity.sk v mene a na účet Spoločnosti, informuje týmto J&T REAL ESTATE dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov v zmysle §15 v nadväznosti na §8 ods. 11 Zákona o ochrane osobných údajov:

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom je spoločnosť Panorama byty, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 46 627 596, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 81134/B.

2. Identifikačné údaje sprostredkovateľa:

Sprostredkovateľom je spoločnosť J&T REAL ESTATE, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 712 155, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1352/B.

3. Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie kvalitných obchodno-informačných služieb, najmä zabezpečenie informovania dotknutých osôb o Projekte, dodanie požadovaných informácií a detailov o konkrétnej ponuke alebo reakcie na otázky dotknutej osoby. Účelom spracúvania osobných údajov je aj následná marketingová činnosť, ktorá je realizovaná prostriedkami priameho marketingu, najmä directmailom, adresnými ponukami a pod.

4. Zoznam osobných údajov alebo ich rozsah:

a) meno a priezvisko,
b) emailová adresa,
c) telefónne číslo.

5. Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje:

Osobné údaje získava sprostredkovateľ J&T REAL ESTATE so súhlasom dotknutej osoby na základe vyplnenia registračného formulára na internetovej stránke a jeho odoslanie správcovi internetovej stránky (J&T REAL ESTATE). Dotknutá osoba pri registrácii vyplní krstné meno, priezvisko, emailovú adresu a telefónne číslo. Povinným údajom je iba emailová adresa, informácie alebo odpovede na otázky odošle J&T REAL ESTATE na zadanú emailovú adresu. V prípade, ak poskytnuté údaje nemožno vcelku považovať za osobné údaje (nie sú priraditeľné konkrétnej fyzickej osobe), eviduje ich J&T REAL ESTATE na účely priameho marketingu na anonymnej báze.

 

6. Tretie strany resp. okruh tretích strán, ktorým budú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené. Formy zverejnenia osobných údajov. Tretie krajiny, do ktorých bude uskutočnený prenos osobných údajov:

Osobné údaje nie sú poskytované ani sprístupňované tretím stranám, okrem povinností vyplývajúcich z osobitných zákonov. Osobné údaje sa nezverejňujú. Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

7. Poučenie o právach dotknutej osoby:

Dotknutá osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov má práva v rozsahu definovanom v § 28 až § 30 Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona právo vyžadovať od prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 Zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,
h) blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, ďalej využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, ako aj poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať, nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Dotknutá osoba má pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.

VSTUP PRE REZIDENTOV